Literatür Taraması Alternatif tedavi yöntemi  

  RSS

sami
 sami
(@sami)
Misafir
Katılım : 4 ay önce
Gönderiler: 5
04/12/2018 8:19 am  

Türkiyede Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve
Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı:
Literatür Taraması
Sultan KAV, Ziyafet HANOĞLU, Lale ALGIER
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ANKARA

ÖZET
Bu literatür derlemesinde Ülkemizde kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) ile ilgili yapılan çalışmalarda TAT kullanım prevalansı, kullanım sıklığı, türü ve kullanan grubun özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. 

Konu ile ilgili 2001 -2007 yılları arasında yayınlanmış 14 araştırma makalesi ile ulusal kongre kitaplarında sunulan 7 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalardaki örneklem toplamını 5252 (5069 erişkin ve 183 çocuk) kanser hastası oluşturmuştur.

Çalışmaların tümünde veriler anket yöntemi ve/veya yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.
Çalışmalarda TAT kullanım sıklığı %22.1 ve %84.1 arasında dağılım göstermektedir. En sık kullanılan yöntemin bitki karışımları (en yaygın olarak “ısırgan otu”) olduğu; cinsiyet, hastalık süresi ya da ileri evre kanser, sosyo-ekonomik düzey ve eğitim düzeyi gibi faktörlerin TAT kullanımını etkilediği belirtilmiştir.

TAT kullanma nedenlerinin belirlendiği çalışmalarda, hastaların çoğunluğunun bu yöntemleri hastalığa karşı her şeyi yapmak için, kanser tedavisi için ve faydasına inandıkları için kullandıkları belirlenmiştir. Hastaların genellikle aile, arkadaş ya da klinikteki hastaların önerisiyle bu yöntemlere başvurdukları ve çoğunun kanser tanısından sonra tıbbi tedavileri süresince kullandıkları saptanmıştır.


Alıntı
sami
 sami
(@sami)
Misafir
Katılım : 4 ay önce
Gönderiler: 5
04/12/2018 8:23 am  

PDF dökümanı bölüm bölüm ayırdım isteyen istedigi yeri okusun.

GİRİŞ
Tamamlayıcı tedavi, bilimsel tıbba destek amaçlı yapılan tedavilerdir. Yaşam kalitesini geliştirmek,
semptomları ve ilaçların yan etkilerini azaltmak, fiziksel ve psikolojik destek sağlamak amacıyla uygulanır. 

Alternatif tedavi ise, bilimsel tıbbi uygulamalaryerine yapılan ve etkisi bilimsel olarak zanıtlanmamış tedavilerdir.

Kanserde tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) kullanımı giderek artmaktadır ve literatürde TAT konusunda çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda kullanım sıklığının %7 ile %64 arasında olduğu (ortalama %31.4) belirtilmektedir (1).

Ülkemizin de içinde olduğu 14 Avrupa ülkesinde yürütülen çalışmada kanserli hastalarda TAT  kullanım oranının %36 olduğu ve %15-%73 arasında geniş bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir (2).

Ülkemizde kanserli hastalarda TAT kullanım konusuna ilgi giderek artmaktadır ve bu yöntemlerin
hastalar tarafından yaygın olarak kullanıldığına inanılmaktadır. Bu literatür derlemesinde ülkemizde konu ile ilgili yapılan çalışmalarda kanser hastalarında TAT yöntemlerinin kullanım prevalansı, türü, bilgi kaynağı, kullanma nedeni, algılanan yararı ve TAT kullanan grubun özelliklerinin (kanser tipi, cinsiyet) belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca konu ile ilgili farklı merkezlerde yapılan çalışmaların sonuçları kanser tedavisi ile birlikte kullanım durumu tartışılmıştır.


CevapAlıntı
sami
 sami
(@sami)
Misafir
Katılım : 4 ay önce
Gönderiler: 5
04/12/2018 8:25 am  

GEREÇLER VE YÖNTEM
Medline taraması ile 2001 – Mayıs 2007 yılları arasında yayınlanmış 13 İngilizce ve bir Türkçe araştırma makalesine ulaşılmıştır. Literatür “complementary and alternative therapy(CAM); cancer; herbs, Turkey” anahtar kelimeleri ile taranmış ve ayrıca 1999-2007 yılları arasında ulusal kongre kitaplarında sunulan yedi çalışma özeti incelenmiştir.

Bu çalışmalar yılı, yapıldığı yer, örneklem sayısı ve özellikleri,yöntemi, hasta özellikleri (cinsiyet, eğitim durumu) kanser tipi, TAT prevelansı, yaygın kullanılan TAT türü, bilgi kaynağı, kullanma nedeni/ algılanan etkinlik ve çalışmadan elde edilen önemli sonuçlar yönünden değerlendirilmiştir.


CevapAlıntı
sami
 sami
(@sami)
Misafir
Katılım : 4 ay önce
Gönderiler: 5
04/12/2018 8:28 am  

BULGULAR
İncelenen çalışmalar yazar adı ve çalışmanın yapıldığı yıla göre sıralanarak Tablo 1’de verilmiştir. Elde edilen bulgular:

İncelenen çalışmalardaki örneklem toplamını 5252 (5069 erişkin ve 183 çocuk) kanser hastası
oluşturmuştur.
♦ Çalışmaların büyük çoğunluğunun üniversitehastanelerinin onkoloji kliniğinde yatarak ve/veya
poliklinikte izlenen hastalarla gerçekleştirildiği belirtilmektedir.
♦ Çalışmaların tümünde veriler anket yöntemi ve/veya yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.
♦ Örneklem kapsamındaki hastaların çoğunluğunuerkekler oluşturmakla birlikte kadınlarda TAT kullanımoranının daha fazla olduğu belirtilmiştir.
♦ Çalışmalarda TAT kullanım sıklığı ortalaması %46.2 olup %22.1 ve %84.1 arasında dağılım göstermektedir (Grafik 1). Erişkin hasta grubuna göre bakıldığında TAT kullanım sıklığı ortalaması %45.8; pediatrik onkoloji hastalarında yapılan iki çalışmada ise ortalama %50.2 olarak belirlenmiştir.
♦ En sık kullanılan yöntemin bitki karışımları olduğu ve en yaygın olarak kullanılan bitkinin ise “ısırgan otu” olduğu belirlenmiştir. Kullanılan diğer yöntemler ise dua, dini uygulamalar, vitamin/özel diyetlerdir.
♦ TAT kullanma nedeninin belirlendiği çalışmalarda, hastaların çoğunluğunun TAT yöntemlerini hastalığa karşı her şeyi yapmak için, kanser tedavisi için ve faydasına inandıkları için kullandıkları; etkili olma durumunun çalışmalarda farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
♦ Bilgi kaynağının sıklıkla arkadaş, akraba ve diğer hasta/yakınları olduğu belirtilmiştir.
♦ Çalışmalarda TAT kullanan hasta ve/veya yakınlarının çoğunluğunun doktor/hemşireye bilgi vermediği belirtilmiştir.


CevapAlıntı
sami
 sami
(@sami)
Misafir
Katılım : 4 ay önce
Gönderiler: 5
04/12/2018 8:34 am  

TARTIŞMA
Çalışmalarda ortalama TAT kullanım sıklığı %46.2 olup %22.1 ve %84.1 arasında dağılım göstermektedir ( 3-23).

Bu oranın diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu söylenebilir (24). Ernst ve Cassileth (1998) tarafından yapılan 13 ülkeden 26 çalışmanın incelendiği literatür çalışmasında
erişkin hastalarda TAT kullanım sıklığı %7-64 arasında değişmekte olup, ortalamanın %31.4 olduğu belirlenmiştir (1).

Malassiotis ve arkadaşlarının (2005) 14 Avrupa ülkesinde yürüttüğü çalışmada
TAT kullanım oranı %36 olarak belirlenmiş olup %15-%73 arasıda geniş bir dağılım gösterdiği saptanmıştır (2). Tascilar ve arkadaşlarının (2006) yaptığı çalışmada ise TAT kullanım sıklığı Avusturalya’da %17.1; Japonya’da %45; Amerika’da ise %25-84 arasında olduğu belirtilmektedir (24).
Çalışmalarda en sık kullanılan TAT yönteminin bitki karışımları olduğu ve en yaygın olarak kullanılan bitkinin ise “ısırgan otu” olduğu belirtilmiştir.

Kullanılan diğer yöntemlere bakıldığında dua, dini uygulamalar, vitamin/özel diyet olduğu görülmektedir. Kullanımı etkileyen faktörlerin cinsiyet (kadınların erkeklerden daha fazla kullandığı); hastalık süresi ya da ileri evre kanser, sosyo-ekonomik düzey, eğitim düzeyi (bir çalışma dışında düşük eğitim düzeyi), doğum yeri ve aile tipi gibi faktörler olduğu belirtilmiştir.

TAT kullanma nedenlerinin belirlendiği çalışmalarda, hastaların çoğunluğunun TAT yöntemlerini hastalığa karşı her şeyi yapmak, kanser tedavisi için ve faydasına inandıkları için kullandıkları belirlenmiştir. Hastaların büyük çoğunluğunun aile, arkadaş ya da klinikteki başka bir hastanın önerisiyle bu yöntemlere başvurdukları ve çoğunun bu yöntemleri kanser tanısından sonra tıbbi tedavileri süresince kullandıkları belirlenmiştir. 

Çalışmalarda TAT kullanan hasta ve/veya yakınlarının çoğunluğunun doktor/hemşireye bilgi vermediği belirtilmiştir (8,15,16,18,19,22,23).

Bu çalışmalardahasta ve yakınlarının sağlık personeline bilgi vermemeleri ya da sormama nedeninin olumsuz tepki alacakları endişesi olabileceği belirtilmektedir.
Sonuç olarak Türkiye’de kanserli hastalarda TAT kullanım prevalansının yüksek olduğu ve TAT yöntemlerinden sıklıkla bitki karışımlarının kullanıldığı söylenebilir. Sağlık personelinin TAT kullanımı ve yöntemleri konusunda bilgili olması, önyargısız bir yaklaşımla hastaları değerlendirerek, özellikle tedavi ile birlikte TAT kullanımına ilişkin hastaları bilgilendirmelerinin
önemli olduğu düşünülmektedir.
Kullanılan TAT yöntemlerinden bazılarının potansiyel iskleri göz önünde bulundurulmalı, sağlık personeli hastalara rutin olarak TAT kullanımını sormalı, değerlendirmeli ve uygun danışmanlığı sağlamalıdır.

Kaynakları ve grafiklere PDF formatında görütüleyebilirsiniz.

http://www.thod.org/pdf/PDF_308.pdf


CevapAlıntı

Cevap yaz


 
  
Çalışıyor

Lütfen Giriş yap yada Kayıt ol